Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

Nie tylko same niewykorzystane niebezpieczne substancje, lecz także różnego rodzaju odpady zanieczyszczone nimi lub też te, które zawierają ich pozostałości bądź mogły mieć z nimi styczność, należy poddać odpowiednim procesom utylizacyjnym. Do kategorii odpadów oznaczonej kodem “15” należą w związku z tym m.in. zużyte opakowania z tworzyw sztucznych oraz metali, w których przechowywane lub transportowane były toksyczne i bardzo toksyczne substancje, takie jak opakowania po środkach ochrony roślin bądź wykorzystywane przy usuwaniu azbestu. Poza tym do grupy tej należą sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania ochronne oraz różnego typu tkaniny, które zanieczyszczone zostały lub mogły mieć styczność z olejami i innymi niebezpiecznymi dla zdrowia i środowiska substancjami chemicznymi.

Stosowane w PRESSEKO technologie pozwalają nam skutecznie sklasyfikować, a następnie unieszkodliwić i zutylizować opakowania oraz pozostałe odpady z grupy “15” m.in. poprzez kontrolowane metody przetwarzania termicznego.transport odpadów niebezpiecznych