Odpady nieujęte w innych grupach

Grupa “16” to wszystkie niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia bądź szkodliwe dla środowiska naturalnego substancje oraz zawierające je odpady, które nie zostały zaklasyfikowane do żadnej z innych kategorii. Należą do nich niewymienione nigdzie indziej zużyte chemikalia, organiczne i nieorganiczne odpady, a także wszystkie pozostałe niebezpieczne elementy i zużyte urządzenia. Jako odpady z grupy “16” przyjmujemy od naszych Klientów do utylizacji m.in. przedmioty zawierające rtęć, zużyte płyn hamulcowe oraz zapobiegające zamarzaniu, selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów, różnego typu gazy w pojemnikach, a także zużyte katalizatory oraz wszelkie ciecze stosowane jako katalizatory. Poza tym do kategorii tej zalicza się nadmanganiany, chromiany oraz nadtlenki.

W ramach unieszkodliwiania oraz utylizacji tych odpadów nasza firma dokonuje ich segregacji i poddaje je niezbędnym analizom, by w efekcie tego w kontrolowany sposób wyeliminować substancje niebezpieczne i nie dopuścić do ich przedostania się do środowiska.transport odpadów niebezpiecznych