Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów

Szeroko stosowane w przemyśle rozpuszczalniki organiczne spoza grup oznaczonych kodami “07” oraz “08” klasyfikowane są jako odpady należące do kategorii “14” i są przez naszą firmę unieszkodliwiane zgodnie z przewidzianymi dla nich rozporządzeniami. Od naszych Klientów przyjmujemy do utylizacji zarówno zużyte rozpuszczalniki i ich mieszaniny w postaci płynnej, jak również szlam oraz różnego rodzaju odpady stałe, w których są one zawarte. Najczęściej do tej kategorii zaliczane są przeznaczone do utylizacji ciecze, szlam oraz przedmioty, które wytworzone zostały w związku z produkcją, obsługą lub demontażem układów chłodniczych, klimatyzacji czy też pomp ciepła.

Odpady z grupy “14” w pierwszej kolejności poddawane są przez nas profesjonalnym analizom, których celem jest rozpoznanie składu oraz dobór właściwego procesu unieszkodliwiania. Dzięki zaawansowanym procesom fizykochemicznym oraz stosowanym przez naszą firmę technologiom jesteśmy w stanie z powodzeniem wyeliminować zawarte w nich substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska.transport odpadów niebezpiecznych