Unieszkodliwiane odpady

Nasza praca jest ściśle powiązana z zagadnieniem ekologii. Odbiór odpadów niebezpiecznych wykonuje się regularnie, ponieważ nieprzetworzone stanowiłyby ogromne zagrożenie dla środowiska, w tym także ludzi oraz innych form życia. Niemożliwe jest również ich zbyt długie przechowywanie, dlatego jedynym optymalnym rozwiązaniem w tym przypadku jest ich utylizacja.

Aby jednak przeprowadzić ten proces poprawnie, istotą jest dobranie odpowiedniego sposobu unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów w zależności od rodzaju materiału, z jakiego się składają. Istnieje bowiem wiele kategorii odpadów, których odgórna klasyfikacja pozwala na szybką ocenę przynależności do danej grupy.

Składa się na to jednak kilka czynników, w tym między innymi źródło powstania danego odpadu oraz właściwości, jakie wykazuje. Duża część stanowi zagrożenie dla ludzi czy środowiska, jednak mogą różnić się wpływem oraz stopniem, z jakim mogą na nie oddziaływać. Zalicza się do nich między innymi wiele niebezpiecznych substancji przemysłowych czy chemicznych, jak na przykład materiały medyczne lub też zużyty sprzęt elektroniczny, które mogą wykazywać działanie toksyczne.

Przebieg procesu utylizacji

Unieszkodliwienie odpadów jest jednak ciągiem złożonych procesów, gdzie zneutralizowanie ich jest pożądanym etapem końcowym. W pierwszej kolejności jest to ich odbiór oraz przetransportowanie materiału przy pomocy odpowiednich narzędzi, jak wyspecjalizowane zbiorniki, odporne na działanie określonych substancji.

W kolejnym kroku odbywa się segregacja materiału. Ten etap pozwala na sklasyfikowanie grupy przedmiotów o takiej samej bądź podobnej strukturze, dzięki czemu mogą one zostać poddane jednemu rodzajowi utylizacji. Unieszkodliwienie niebezpiecznych materii może odbyć się w sposób fizykochemiczny, termiczny, biologiczny, przekształcania, kompostowania czy też za pośrednictwem pirolizy.

Sposoby utylizacji różnych grup materiału

Odpady klasyfikowane są przy pomocy specjalnych oznaczeń, pod nazwą obowiązujących powszechnie kodów. Przykłady, jakich unieszkodliwieniem zajmuje się nasza firma, znajdą Państwo poniżej.

 • KOD 01
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 01 01 01   - Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
  • 01 01 02   - Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
  • 01 03 04* - Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
  • 01 03 05* - Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
  • 01 03 06   - Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
  • 01 03 07* - Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
  • 01 03 09   - Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
  • 01 03 80* - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 03 81   - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
  • 01 03 99   - Inne nie wymienione odpady01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
  • 01 04 07* - Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
  • 01 04 11   - Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
  • 01 04 12   - Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
  • 01 04 82* - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 04 83   - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
  • 01 04 84* - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 04 85   - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
  • 01 04 99   - Inne nie wymienione odpady01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
  • 01 05 04   - Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
  • 01 05 05* - Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
  • 01 05 06* - Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 05 07   - Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
  • 01 05 08   - Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
  • 01 05 99   - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 02
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 02 01 01 - Osady z mycia i czyszczenia
  • 02 01 09 - Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
  • 02 01 83 - Odpady z upraw hydroponicznych
  • 02 01 99 - Inne nie wymienione odpady02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
  • 02 02 01 - Odpady z mycia i przygotowywania surowców
  • 02 02 04 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 02 99 - Inne nie wymienione odpady 02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
  • 02 03 01 - Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
  • 02 03 02 - Odpady konserwantów
  • 02 03 03 - Odpady poekstrakcyjne
  • 02 03 04 - Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
  • 02 03 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 03 80 - Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
  • 02 03 81 - Odpady z produkcji pasz roślinnych
  • 02 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 02 04 01 - Osady z oczyszczania i mycia buraków
  • 02 04 02 - Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
  • 02 04 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 02 05 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
  • 02 05 02 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 05 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
  • 02 06 02 - Odpady konserwantów
  • 02 06 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 06 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 02 07 01 - Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
  • 02 07 02 - Odpady z destylacji spirytualiów
  • 02 07 03 - Odpady z procesów chemicznych
  • 02 07 04 - Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa
  • 02 07 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 02 07 80 - Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
  • 02 07 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 03
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 03 01 80* - Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
  • 03 01 81   - Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
  • 03 01 82   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 03 01 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 03 02 01* - Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 03 02 02* - Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 03 02 03* - Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
  • 03 02 04* - Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
  • 03 02 05* - Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
  • 03 02 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 03 03 02   - Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
  • 03 03 05   - Szlamy z odbarwiania makulatury
  • 03 03 09   - Odpady szlamów defekosaturacyjnych
  • 03 03 10   - Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
  • 03 03 11   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
  • 03 03 80   - Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
  • 03 03 81   - Szlamy z innych procesów bielenia
  • 03 03 99   - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 04
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 04 01 01   - Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
  • 04 01 02   - Odpady z wapnienia
  • 04 01 03* - Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
  • 04 01 04   - Brzeczka garbująca zawierająca chrom
  • 04 01 05   - Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
  • 04 01 06   - Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 04 01 07   - Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 04 01 08   - Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
  • 04 01 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 04 02 10   - Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
  • 04 02 14* - Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
  • 04 02 15   - Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
  • 04 02 16* - Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
  • 04 02 17   - Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
  • 04 02 19* - Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 04 02 20   - Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
  • 04 02 80   - Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
  • 04 02 99   - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 05
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 05 01 09* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 05 01 10   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
  • 05 01 11* - Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
  • 05 01 12* - Ropa naftowa zawierająca kwasy
  • 05 01 13   - Osady z uzdatniania wody kotłowej
  • 05 01 14   - Odpady z kolumn chłodniczych
  • 05 01 15* - Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
  • 05 01 16   - Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
  • 05 01 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 05 06 04   - Odpady z kolumn chłodniczych
  • 05 06 80* - Odpady ciekłe zawierające fenole
  • 05 06 99   - Inne nie wymienione odpady
  • 05 07 01* - Osady zawierające rtęć
  • 05 07 02   - Odpady zawierające siarkę
  • 05 07 99   - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 06
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 06 01 01* - Kwas siarkowy i siarkawy
  • 06 01 02* - Kwas chlorowodorowy
  • 06 01 03* - Kwas fluorowodorowy
  • 06 01 04* - Kwas fosforowy i fosforawy
  • 06 01 05* - Kwas azotowy i azotawy
  • 06 01 06* - Inne kwasy
  • 06 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 02 01* - Wodorotlenek wapniowy
  • 06 02 03* - Wodorotlenek amonowy
  • 06 02 04* - Wodorotlenek sodowy i potasowy
  • 06 02 05* - Inne wodorotlenki
  • 06 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 03 11* - Sole i roztwory zawierające cyjanki
  • 06 03 13* - Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
  • 06 03 14* - Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
  • 06 03 15* - Tlenki metali zawierające metale ciężkie
  • 06 03 16 - Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
  • 06 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 04 04* - Odpady zawierające rtęć
  • 06 04 05* - Odpady zawierające inne metale ciężkie
  • 06 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 05 02* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 06 05 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
  • 06 06 02* - Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
  • 06 06 03 - Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
  • 06 06 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 07 02* - Węgiel aktywny z produkcji chloru
  • 06 07 03* - Osady siarczanu baru zawierające rtęć
  • 06 07 04* - Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
  • 06 07 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 08 02* - Odpady zawierające niebezpieczne silikony
  • 06 08 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 09 03* - Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  • 06 09 04 - Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
  • 06 09 80 - Fosfogipsy
  • 06 09 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 10 02 - Odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 06 10 99 - Inne nie wymienione odpady 06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
  • 06 11 01 - Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
  • 06 11 80 - Odpady z produkcji związków cyrkonu
  • 06 11 81 - Odpady z produkcji związków chromu
  • 06 11 82 - Odpady z produkcji związków kobaltu
  • 06 11 83 - Odpadowy siarczan żelazawy
  • 06 11 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 06 13 01* - Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
  • 06 13 02 - Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
  • 06 13 03 - Czysta sadza
  • 06 13 05* - Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
  • 06 13 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 07
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 01 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 01 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 01 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 01 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 01 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 01 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 01 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 01 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
  • 07 01 80 - Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych
  • 07 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 02 01* - Inne nie wymienione odpady
  • 07 02 03* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 02 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 02 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 02 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 02 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 02 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 02 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
  • 07 02 14* - Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
  • 07 02 15 - Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
  • 07 02 16* - Odpady zawierające niebezpieczne silikony
  • 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
  • 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
  • 07 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 03 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 03 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 03 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 03 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 03 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 03 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 03 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 03 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 03 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
  • 07 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 04 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 04 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 04 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 04 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 04 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 04 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 04 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 04 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 04 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
  • 07 04 13 - Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 04 81 - Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
  • 07 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 05 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 05 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 05 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 05 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 05 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 05 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 05 10 - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 05 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 05 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
  • 07 05 13* - Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 05 14 - Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
  • 07 05 80* - Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 05 81 - Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
  • 07 05 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 06 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 06 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 06 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 06 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 06 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 06 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 06 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 06 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 06 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
  • 07 06 80 - Ziemia bieląca z rafinacji oleju
  • 07 06 81 - Zwroty kosmetyków i próbek
  • 07 06 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 07 07 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
  • 07 07 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 07 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
  • 07 07 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 07 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
  • 07 07 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
  • 07 07 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
  • 07 07 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 07 07 12 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
  • 07 07 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 08
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 12 - Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
  • 08 01 13* - Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 14 - Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
  • 08 01 15* - Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 16 - Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
  • 08 01 17* - Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 18 - Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
  • 08 01 19* - Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 01 20 - Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
  • 08 01 21* - Zmywacz farb lub lakierów
  • 08 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 08 02 01 - Odpady proszków powlekających
  • 08 02 02 - Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
  • 08 02 03 - Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
  • 08 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 08 03 07 - Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
  • 08 03 08 - Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
  • 08 03 12* - Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
  • 08 03 13 - Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
  • 08 03 14* - Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
  • 08 03 15 - Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
  • 08 03 16* - Zużyte roztwory trawiące
  • 08 03 19* - Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
  • 08 03 80 - Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
  • 08 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 04 10 - Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
  • 08 04 11* - Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 04 12 - Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
  • 08 04 13* - Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 04 14 - Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
  • 08 04 15* - Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  • 08 04 16 - Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
  • 08 04 17* - Olej żywiczny
  • 08 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 08 05 01* - Odpady izocyjanianów
 • KOD 09
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 09 01 01* - Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
  • 09 01 02* - Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
  • 09 01 03* - Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
  • 09 01 04* - Roztwory utrwalaczy
  • 09 01 05* - Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
  • 09 01 06* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
  • 09 01 07 - Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
  • 09 01 13* - Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
  • 09 01 80* - Przeterminowane odczynniki fotograficzne
  • 09 01 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 10
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 10 01 09* - Kwas siarkowy
  • 10 01 16* - Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 01 18* - Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 01 19 - Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
  • 10 01 20* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 01 21 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
  • 10 01 22* - Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 01 23 - Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
  • 10 01 26 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
  • 10 01 82 - Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
  • 10 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 02 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 02 11* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 02 12 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
  • 10 02 13* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 02 14 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
  • 10 02 15 - Inne szlamy i osady pofiltracyjne
  • 10 02 81 - Odpadowy siarczan żelazawy
  • 10 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 03 - Odpady z hutnictwa aluminium
  • 10 03 02 - Odpadowe anody
  • 10 03 05 - Odpady tlenku glinu
  • 10 03 08* - Słone żużle z produkcji wtórnej
  • 10 03 19* - Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 20 - Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
  • 10 03 21* - Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 22 - Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
  • 10 03 23* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 24 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
  • 10 03 25* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 26 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
  • 10 03 27* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 03 28 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
  • 10 03 29* - Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 03 30 - Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
  • 10 03 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 04 04* - Pyły z gazów odlotowych
  • 10 04 05* - Inne cząstki i pyły
  • 10 04 06* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 04 07* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 04 09* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 04 10 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
  • 10 04 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 05 03* - Pyły z gazów odlotowych
  • 10 05 05* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 05 06* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 05 08* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 05 08* - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
  • 10 05 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 06 03* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 06 06* - Pyły z gazów odlotowych
  • 10 06 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 06 09* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 06 10 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 06 99 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
  • 10 07 03 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 07 04 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 07 05 - Inne cząstki i pyły
  • 10 07 07* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 07 08 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 07 99 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
  • 10 08 13 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 08 14 - Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
  • 10 08 15* - Odpadowe anody
  • 10 08 17* - Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 08 18 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 08 19* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
  • 10 08 20 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
  • 10 08 99 - Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
  • 10 09 09* - Inne nie wymienione odpady
  • 10 09 10 - Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 09 11* - Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
  • 10 09 13* - Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 09 14 - Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 09 15* - Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
  • 10 09 16 - Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
  • 10 09 99 - Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
  • 10 10 09* - Inne nie wymienione odpady
  • 10 10 10 - Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 10 11* - Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
  • 10 10 13* - Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 10 14 - Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 10 15* - Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
  • 10 10 16 - Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
  • 10 10 99 - Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
  • 10 11 09* - Inne nie wymienione odpady
  • 10 11 11* - Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 13* - Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
  • 10 11 14 - Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 15* - Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
  • 10 11 17* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 18 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 19* - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
  • 10 11 20 - Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 11 80 - Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
  • 10 11 99 - Szlamy fluorokrzemianowe
  • 10 12 09* - Inne nie wymienione odpady
  • 10 12 10 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 12 11* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
  • 10 12 13 - Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
  • 10 12 99 - Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • 10 13 04 - Inne nie wymienione odpady
  • 10 13 06 - Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
  • 10 13 07 - Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
  • 10 13 11 - Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 10 13 12* - Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
  • 10 13 13 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 10 13 14 - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
  • 10 13 80 - Odpady betonowe i szlam betonowy
  • 10 13 81 - Odpady z produkcji cementu
  • 10 13 82 - Odpady z produkcji gipsu
  • 10 13 99 - Wybrakowane wyroby
 • KOD 11
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 11 01 05* - Kwasy trawiące
  • 11 01 06* - Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
  • 11 01 07* - Alkalia trawiące
  • 11 01 08* - Osady i szlamy z fosforanowania
  • 11 01 09* - Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 10 - Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
  • 11 01 11* - Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 12 - Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
  • 11 01 13* - Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 14 - Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
  • 11 01 15* - Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 16* - Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
  • 11 01 98* - Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 01 99 - Inne nie wymienione odpady11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
  • 11 02 02* - Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
  • 11 02 03 - Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
  • 11 02 05 - Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 02 06 - Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
  • 11 02 07* - Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 11 02 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 11 03 01* - Odpady zawierające cyjanki
  • 11 03 02* - Inne odpady11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
  • 11 05 03* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 11 05 04* - Zużyty topnik
  • 11 05 99 - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 12
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
  • 12 01 02 - Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
  • 12 01 03 - Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
  • 12 01 04 - Cząstki i pyły metali nieżelaznych
  • 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
  • 12 01 06* - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
  • 12 01 07* - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
  • 12 01 08* - Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
  • 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
  • 12 01 10* - Syntetyczne oleje z obróbki metali
  • 12 01 12* - Zużyte woski i tłuszcze
  • 12 01 13 - Odpady spawalnicze
  • 12 01 14* - Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
  • 12 01 15 - Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
  • 12 01 16* - Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
  • 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
  • 12 01 18* - Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
  • 12 01 19* - Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
  • 12 01 20* - Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
  • 12 01 21 - Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
  • 12 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 12 03 01* - Wodne ciecze myjące
  • 12 03 02* - Odpady z odtłuszczania parą
 • KOD 13
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 01 05* - Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 01 09* - Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 01 10* - Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 01 11* - Syntetyczne oleje hydrauliczne
  • 13 01 12* - Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 01 13* - Inne oleje hydrauliczne13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 13 02 04* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 13 02 07* - Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 13 03 06* - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 03 07* - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
  • 13 03 08* - Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03
  • 13 03 09* - Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 03 10* - Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła13 04 Oleje zęzowe
  • 13 04 01* - Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
  • 13 04 02* - Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
  • 13 04 03* - Oleje zęzowe ze statków morskich
  • 13 05 01* - Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 02* - Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 03* - Szlamy z kolektorów
  • 13 05 06* - Olej z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 07* - Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 05 08* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
  • 13 07 01* - Olej opałowy i olej napędowy
  • 13 07 03* - Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
  • 13 08 01* - Szlamy lub emulsje z odsalania
  • 13 08 02* - Inne emulsje
  • 13 08 80 - Zaolejone odpady stałe ze statków
  • 13 08 99* - Inne nie wymienione odpady
 • KOD 14
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 14 06 03* - Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
  • 14 06 05* - Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
 • KOD 15
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
  • 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
  • 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
  • 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 • KOD 16
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 16 01 08* - Elementy zawierające rtęć
  • 16 01 13* - Płyny hamulcowe
  • 16 01 14* - Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
  • 16 01 15 - Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
  • 16 01 16 - Zbiorniki na gaz skroplony
  • 16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
  • 16 01 22 - Inne nie wymienione elementy
  • 16 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
  • 16 03 03* - Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 03 04 - Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
  • 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 03 06 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
  • 16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 04 Odpady materiałów wybuchowych
  • 16 05 04* - Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
  • 16 05 05 - Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
  • 16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne
  • w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
  • 16 05 07* - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
  • 16 05 08* - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
  • 16 05 09 - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 0816 06 Baterie i akumulatory
  • 16 06 06* - Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
  • 16 07 08* - Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
  • 16 07 09* - Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
  • 16 07 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 16 08 01 - Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
  • 16 08 02* - Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe ( 2 ) lub ich niebezpieczne związki
  • 16 08 03 - Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
  • 16 08 04 - Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
  • 16 08 05* - Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
  • 16 08 06* - Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
  • 16 08 07* - Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi16 09 Substancje utleniające
  • 16 09 01* - Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
  • 16 09 02* - Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
  • 16 09 03* - Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
 • KOD 17
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
  • 17 01 82 - Inne nie wymienione odpady17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
  • 17 02 03 - Tworzywa sztuczne
  • 17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)17 03
  • 17 03 03 - Smoła i produkty smołowe
  • 17 04 07 - Mieszaniny metali
  • 17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  • 17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
  • 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 1017 05 Gleba i ziemia
  • (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
  • 17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
  • 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
  • 17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
  • 17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
  • 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
  • 17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
  • 17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
  • 17 09 01* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
  • 17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
 • KOD 18
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
  • 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
  • 18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
  • 18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
  • 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08
  • 18 01 10* - Odpady amalgamatu dentystycznego
  • 18 01 81 - Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
  • 18 02 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
  • 18 02 03 - Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
  • 18 02 05* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
  • 18 02 06 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
  • 18 02 08 - Leki inne niż wymienione w 18 02 07
 • KOD 19
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 19 01 05* - Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 01 06* - Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 01 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 01 10* - Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 01 11* - Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 01 15* - Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 01 17* - Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 01 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 19 02 03 - Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
  • 19 02 04* - Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
  • 19 02 05* - Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 02 06 - Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
  • 19 02 07* - Oleje i koncentraty z separacji
  • 19 02 11* - Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 02 99 - Inne nie wymienione odpady19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )
  • 19 03 04* - Odpady niebezpieczne częściowo ( 4) stabilizowane
  • 19 03 05 - Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
  • 19 03 06* - Odpady niebezpieczne zestalone
  • 19 03 07 - Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0619 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
  • 19 04 02* - Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
  • 19 04 03* - Nie zeszklona faza stała
  • 19 04 04 - Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
  • 19 05 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 19 06 03 - Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
  • 19 06 99 - Inne nie wymienione odpady
  • 19 08 01 - Skratki
  • 19 08 02 - Zawartość piaskowników
  • 19 08 06* - Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
  • 19 08 07* - Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
  • 19 08 08* - Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
  • 19 08 09 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
  • 19 08 10* - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
 • KOD 20
  • Kod:   Nazwa odpadu:
  • 20 01 14* - Kwasy
  • 20 01 15* - Alkalia
  • 20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
  • 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne
  • 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
  • 20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
  • 20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
  • 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  • 20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
  • 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
  • 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

transport odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych