Niebezpieczne odpady przemysłowe

Pomagamy w unieszkodliwianiu odpadów powstających w wyniku poszukiwania, wydobywania, a także w rezultacie fizycznej i chemicznej przeróbki rud oraz innych kopalin. Eliminujemy zagrożenie jakie niosą między innymi płuczki wiertnicze oraz produkty odpadowe z floatacyjnego wzbogacania rud metali.

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Utylizujemy odpady przemysłowe powstające w efekcie przetwórstwa drewna oraz w wyniku produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury. Poddajemy specjalnej obróbce osady i odcieki ze składowisk, z zakładowych oczyszczalni ścieków, a także szlamy z procesów bielenia chlorem, itp.


Pomagamy w bezpieczny sposób zlikwidować odpady z przeróbki ropy naftowej, a także oczyszczania gazu ziemnego i pirolitycznej przeróbki drewna. Usuwamy odpady zawierające odczynniki chemiczne, chłodziwa, a także ropę naftową zawierającą kwasy, produkty uboczne powstające w wyniku alkalicznego oczyszczania paliw i inne.


Nasza instalacja zapewnia unieszkodliwianie odpadów z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów chemii organicznej. Pozbywamy się w bezpieczny sposób takich produktów jak m.in. wody popłuczne i ługi macierzyste, zużyte sorbenty, odpady zawierające niebezpieczne silikony, czy osady pofiltracyjne.

unieszkodliwianie odpadów z produkcji chemii organicznej

Udzielamy pomocy w utylizacji odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku pracy przemysłu fotograficznego oraz usług fotograficznych. Bez szkody dla środowiska niszczymy chemiczne czynniki fotograficzne, które uległy przeterminowaniu, a także roztwory utrwalaczy, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro, itp.


Wykonujemy usługi polegające na bezpiecznej utylizacji odpadów z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i procesów hydrometalurgii metali niezależnych. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i w trosce o środowisko pozbywamy się szlamów i osadów pofiltracyjnych, żywic, ścieków pogalwanicznych.


Polecamy nasze usługi w zakresie usuwania olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw. Utylizujemy emulsje olejowe oraz wodne, a także zużyte woski, tłuszcze, szlamy z rozpuszczalnikami, benzynę. Dzięki nowoczesnym technologiom, stosowanym w naszej instalacji możemy trwale unieszkodliwić substancje niebezpieczne.

unieszkodliwianie odpadów ciekłych paliw

Pomagamy w usuwaniu różnego rodzaju odpadów opakowaniowych. W tym zakresie utylizujemy opakowania papierowe i tekturowe, z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, a także wielomateriałowe. Pracujemy w oparciu o najnowsze technologie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo środowiska naturalnego.


Zajmujemy się unieszkodliwianiem odpadów z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Zajmujemy się utylizacją takich produktów ubocznych jak gruz ceglany, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpadowa papa, smoła i wielu innych. Działamy w oparciu o sprawdzone rozwiązania technologiczne.


Podejmujemy się utylizacji odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. Proponujemy pomoc w unieszkodliwianiu m.in. emulsji wodnych, szlamu z oczyszczania gleby zawierającego substancje niebezpieczne, itp.Presseko - transport odpadów niebezpiecznych