Skład chemiczny i właściwości odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Naturalnym skutkiem działalności człowieka jest generowanie odpadów i zanieczyszczeń. Aby ograniczyć ich ilość, w ostatnim czasie powstało wiele możliwości recyklingu wielu materiałów, takich jak chociażby szkło, papier czy tworzywo sztuczne.

Mimo to istnieją substancje szczególnie niebezpieczne, które mogą wpływać negatywnie na środowisko naturalne, a także zdrowie i życie ludzi czy zwierząt. Najczęściej są to różnego rodzaju związki chemiczne, zawarte w odpadach stałych, ciekłych czy gazowych.

Istnieje wiele grup odpadów, które mogą negatywnie wpływać na środowisko i organizmy żywe. Wśród nich wyróżnić można między innymi:

 • pozostałości czyściw, sorbentów czy mediów filtracyjnych,
 • oleje i smary przepracowane,
 • zużyty sprzęt elektroniczny czy elektryczny,
 • pozostałości drukarskie i lakiernicze,
 • odpady przemysłu petrochemicznego czy budowlanego,
 • odczynniki chemiczne,
 • i inne.

Dokładne zestawienie substancji czy odpadów, które mają negatywny wpływ na środowisko, określona jest jasno w przepisach polskiego prawa, a dokładnie w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Odpadach (Dz. U. 2010.185.1243).

Według wytycznych, znajdujących się w tym akcie prawnym, każdy sprzedawany materiał, który może być niebezpieczny dla środowiska naturalnego, powinien być oznaczony odpowiednim symbolem. Dzięki temu klient ma świadomość, że ewentualne odpady powinny być zutylizowane przy pomocy specjalistycznej firmy.

Przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów niebezpiecznych, najczęściej we własnym zakresie dojeżdżają do danego klienta i zabierają poszczególne materiały. Następnie przewożą je specjalnymi cysternami czy innymi pojazdami do miejsc bezpiecznej utylizacji poszczególnych substancji.

Właściwości odpadów

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że śmieci, które generujemy, mogą być niebezpieczne. Dlatego też warto zwrócić uwagę na niektóre właściwości fizyczne, chemiczne czy biologiczne, które często decydują o toksyczności poszczególnych substancji.

Do właściwości odpadów, które wpływają na ich szkodliwość, można zaliczyć:

 • łatwopalność i wybuchowość – tego typu substancje są szczególnie niebezpieczne, bowiem przy kontakcie z ogniem (w niektórych wypadkach wystarczy jedynie nieco silniejszy wstrząs), wybuchają lub zapalają się;
 • utleniające się – dany materiał poprzez kontakt z powietrzem zaczyna wchodzić w reakcję z tlenem, co w rezultacie powoduje powstanie toksycznych oparów;
 • drażniące czy żrące – nawet poprzez krótki kontakt ze skórą mogą powodować stan zapalny, poparzenia czy inne dolegliwości,
 • szkodliwe, toksyczne i rakotwórcze – najczęściej dostają się do organizmu poprzez wdychanie lub spożycie; powodują poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi czy zwierząt;
 • zakaźne – kontakt z nimi może powodować zakażenie niebezpiecznymi chorobami,
 • i wiele innych.

Zawsze należy pamiętać o tym, aby sprawdzać skład chemiczny odpadów i w razie potrzeby wezwać odpowiednią firmę, która zajmie się ich utylizacją. Unieszkodliwianie śmieci jest stosunkowo niedrogie, a gwarantuje ochronę środowiska przed dostawaniem się szkodliwych substancji, które mogłyby wpłynąć na zdrowie i życie ludzi oraz innych organizmów żywych.Presseko - transport odpadów niebezpiecznych